Praktijkinformatie

Verwijsbrieven
Verwijsbrieven kunt u ophalen aan de balie bij de assistente.

Let op: Wij verwijzen u niet achteraf!
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan ons, huisartsen vragen. Wij zijn dan  niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zouden wij dit wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden, heeft de huisarts de taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, met uitzondering van spoedeisende hulp.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. In het Spaarne Gasthuis worden alle kosten op de patiënt verhaald.

Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er duidelijk van op de hoogte stellen dat wij geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.

Laboratoriumonderzoek

Kosten
Voor uw bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Wij maken u erop attent dat onderzoek dat wij uitbesteden aan een laboratorium, zoals bloed-, urine- en ontlastingonderzoek, niet standaard wordt vergoed door de basisverzekering. Vraag bij uw zorgverzekeraar na voor welke kosten u wel of niet verzekerd bent.
Laboratoriumdiagnostiek, trombosezorg en zelfmeten op aanvraag van de huisarts door Atal-Medial valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. De tarieven die voor u gelden zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Deze zorg gaat wél ten laste van het eigen risico (voor patiënten boven de 18 jaar).

Geneesmiddelen

Als onderdeel van het betaalbaar houden van de huisartsenzorg in Nederland hebben huisartsen met de zorgverzekeraars afgesproken om daar waar mogelijk geneesmiddelen zonder merknaam voor te schrijven. Deze geneesmiddelen heten generieke (merkloze) geneesmiddelen. Een generiek geneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof en dezelfde farmaceutische vorm (bijvoorbeeld tablet, capsule of injectievloeistof) als het merkgeneesmiddel. Het generieke geneesmiddel heeft dezelfde therapeutische werkzaamheid en risico’s als het oorspronkelijke geneesmiddel. Het kan wat betreft vorm en kleur verschillen van het oorspronkelijke geneesmiddel.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat u allergisch of intolerant bent voor bepaalde hulpstoffen in een merkloos geneesmiddel. Als de huisarts bepaalt dat het medisch strikt noodzakelijk is dat u toch een duurder geneesmiddel moet gebruiken, wordt dit vergoed. De arts vermeldt dit op het recept. Als u zelf het merkgeneesmiddel wilt gebruiken, zonder dat de arts dat medisch noodzakelijk acht, dan kunt u dat aangeven bij de apotheek. U betaalt het middel dan zelf.

Elektronisch Patiëntendossier

Als patiënt van onze praktijk kunt u (online) toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wij vragen u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk.

U kunt kiezen uit de volgende 3 manieren om uw toestemming te geven:
* Via de website www.ikgeeftoestemming.nl >>
* Hier een toestemmingsformulier downloaden >>, invullen en overhandigen aan de assistente
* Een toestemmingsformulier ophalen in de wachtkamer, invullen en overhandigen aan de assistente

Wat is het LSP?
Het LSP is een netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in de regio. Via het netwerk van het LSP kunnen zorgverleners de belangrijkste en meest actuele gegevens uit een huisartsdossier opvragen en een overzicht van de medicijnen die de patiënt gebruikt. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling. Zo hebben zorgverleners in de waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en in spoedsituaties alle belangrijke informatie over een patiënt snel bij de hand en kunnen zij u de juiste zorg geven. Medische gegevens worden  niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. De verantwoordelijkheid voor het netwerk is in handen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Wie maken gebruik van het LSP?
Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend artsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruik maken van het LSP. Alleen huisartsen en apothekers kunnen gegevens beschikbaar stellen.

Toezicht
Op de uitwisseling van medische gegevens via het LSP vindt nauwlettend toezicht plaats. In het LSP wordt vastgelegd welke zorgverleners de gegevens beschikbaar stellen en welke zorgverleners de gegevens opvragen. Ook wordt bijgehouden wanneer gegevens beschikbaar zijn gesteld en wanneer ze zijn opgevraagd. Voortdurend wordt in de gaten gehouden of er geen sprake is van onbevoegd, verkeerd of afwijkend gebruik, waarbij sprake zou kunnen zijn van misbruik. Wanneer gegevens onrechtmatig worden opgevraagd, kunnen de toezichthouders van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hiertegen optreden.

De publieksfolder kunt u hier nalezen: Folder VZVZ >>

Geneeskundige verklaring / Medical certificate; Read this information in English>>

Wij geven geen ‘geneeskundige verklaringen’ af. Daarmee handelen wij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op den parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Alleen door een onafhankelijke arts
Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen dokter’. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Wat is de reden hiervoor?
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict raken. Daarom moet er een een duidelijke grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Het is ook belangrijk dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen?
1. U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige verklaring vraagt of het voldoende is als u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een door uzelf in te vullen vragenlijst;
2. U kunt uw behandelend arts vragen om een afschrift van dat deel van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. Bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc. Die kunt u dan sturen aan de instantie die om een geneeskundige verklaring vraagt;
3. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij u niet onder behandeling bent. Deze arts kan ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand opvragen bij uw behandelend arts en deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.
4. Aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een onafhankelijke arts voor u regelen.

Praktijkfolder
U kunt de praktijkfolder downloaden als pdf-document en afdrukken:
Praktijkfolder >>

Formulieren
Formulier urineonderzoek >>
Toestemmingsformulier LSP >>

Locaties en openingstijden Atal Medial